Warunki

Niniejsze Warunki określają zasady współpracy ze Zleceniodawcami.
Udzielenie zlecenia przez Zleceniodawcę oznacza akceptację wszystkich poniższych zapisów.
• Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość tłumaczeń oraz sprawną obsługę klientów.
• Zleceniobiorca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.
• W celu dokonania wyceny należy przesłać dokument pocztą elektroniczną – przedstawię wówczas ofertę cenową i zaproponuję termin wykonania tłumaczenia.
• Zwykłe: Tekst do tłumaczenia zwykłego można dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. Gotowe tłumaczenie zostaje przekazane w formie pliku pocztą elektroniczną.
• Poświadczone: Tekst do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać przekazany w oryginale. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu dokumentu pocztą elektroniczną i przedłożenia oryginału przy odbiorze. Podpisane i opieczętowane tłumaczenie zostaje przekazane w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Cena każdego dodatkowego egzemplarza wynosi 20% ceny tłumaczenia. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami.
• Tryb (zwykły i droższy tryb pilny) oraz termin wykonania tłumaczenia ustalany jest każdorazowo ze zleceniodawcą. Ustalając termin wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
• Za tłumaczenie tekstów specjalistycznych bądź w przypadku utrudnionej czytelności tekstu tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą.
• Zleceniodawca odwołujący zlecenie tłumaczenia jest zobowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za wykonaną już pracę.
• W przypadku niedotrzymania terminu przez tłumacza jego honorarium może zostać pomniejszone o ustalony w umowie ze zleceniodawcą procent za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od zlecenia po rozpoczęciu tłumaczenia, tłumacz traci prawo do wynagrodzenia za wykonaną już część zlecenia.


Tłumaczenia ustne:
• Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony zgodnie z umową, do określonej w umowie godziny zakończenia tłumaczenia. Jeżeli ustalony czas pracy tłumacza ulegnie przedłużeniu, wówczas tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
• Nie wykonuję tłumaczeń ustnych całodniowych
• Koszty tłumaczenia ustnego wyceniane są indywidualnie
• Jeżeli tłumacz z ważnych przyczyn nie jest w stanie osobiście podjąć się tłumaczenia ustnego, zobowiązany jest zapewnić zastępstwo.

  1. Wszystkie powierzane tłumaczowi dokumenty oraz treść tłumaczonych spotkań są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe, akty prawne itp.).
  2. Reklamacje dotyczące tłumaczeń pisemnych należy zgłaszać w formie pisemnej wraz ze stosownym uzasadnieniem w terminie czternastu dni od daty wykonania tłumaczenia. W przypadku uznania reklamacji Zleceniobiorca nieodpłatnie usunie wszelkie wady. Reklamacje nie obejmują tłumaczeń wykonanych w trybie pilnym i ekspresowym.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Call Now Button